SASAME

F-986 Ryusen W-Hold (nickel) 〜F-988 Ryusen W-Hold (black nickel)

HOOKS